Podmínky účasti v akci Dárek k televizi Gogen

Pravidla a podmínky akce

Dárek k TV GoGEN

(dále jen „Pravidla“)

 1. POŘADATEL

  1. Pořadatelem akce je společnost ETA a.s., IČ 27544001, se sídlem Křižíkova 148/34, Praha 8, 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17862 (dále jen „Pořadatel“).

 1. PROVOZOVATEL

  1. Provozovatelem akce je společnost HPTRONIC spol. s r.o., IČ 49973053, se sídlem Prštné-Kútiky 637, Prštné 7601, Zlín, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále je „Provozovatel“)

 1. AKCE

  1. Principem akce „Dárek k TV GoGEN“ (dále jen „Akce“) je možnost každého Účastníka, který splní podmínky dle těchto Pravidel, získat od Pořadatele dárek, a to Bezdrátový párty reproduktor Gogen GOGBS250B (dále jen „Dárek“).

 1. ÚČASTNÍCI AKCE

  1. Není-li dále stanoveno jinak, Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která splní podmínky uvedené v článku 5 Pravidel (dále jen „Účastník“).

  2. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli a Provozovateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 OZ.

 1. DÁREK

  1. Účastníkovi vzniká nárok na převzetí Dárku od Pořadatele, budou-li splněny všechny následující podmínky:

(a) Účastník v době trvání Akce, tj. v době od 1.6.2019 do 31.8.2019 včetně, koupí televizor GoGEN typu GOGTVU55V42DE, GOGTVU49V42DE, GOGTVU43V42DE, GOGTVF40R31DE, GOGTVF32R21DE, GOGTVH32R11DE (dále jen „Akční TV“) v kterémkoli kamenném obchodě Provozovatele na území České republiky.

(b) Účastník nejpozději do 15.9.2019 včetně řádně vyplní a odešle on-line formulář dostupný na internetových stránkách www.gogen.cz/darek-k-tv (dále jen „Registrace“).

(c) Účastník doloží provedení nákupu Akční TV předložením příslušného daňového dokladu, bude-li o to Pořadatelem požádán.

(d) Účastník neodstoupil od kupní smlouvy (jejímž předmětem je koupě Akční TV) uzavřené distančním způsobem v souladu s ustanovením § 1829 OZ.

  1. Po provedení Registrace bude Účastníkovi odeslán e-mail s potvrzením o přijetí vyplněného formuláře.

  2. Dárek bude bezplatně zaslán na adresu Účastníka, kterou uvedl při Registraci. Pořadatel odešle Dárek do 30 pracovních dní ode dne provedení Registrace.

  3. Účastník se může účastnit Akce i opakovaně; předpokladem je však vždy splnění veškerých podmínek dle těchto Pravidel, a to pro každou jednotlivou účast na Akci.

  4. Účastník neztrácí v důsledku účasti na Akci právo na jiné bonusy, akce a zvýhodnění poskytované Pořadatelem při nákupu v jakékoliv provozovně Provozovatele.

 1. DALŠÍ PODMÍNKY

  1. Jedná-li Účastník nepoctivě či spekulativně, v rozporu dobrými mravy a/nebo způsobem poškozujícím dobré jméno či dobrou pověst Pořadatele a/nebo jiné právnické osoby spadající do stejného podnikatelského seskupení jako Pořadatel, je Pořadatel oprávněn kdykoli vyloučit Účastníka z účasti na Akci, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

  2. Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu Dárku při přepravě Účastníkovi.

  3. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli, a to i bez udání důvodů ukončit. Oznámení o ukončení Akce Pořadatel zveřejní vhodným způsobem, zejména na internetových stránkách
   www.gogen.cz/darek-k-tv. K Registracím došlým po zveřejnění ukončení Akce nebude přihlédnuto, tedy takovému Účastníkovi již nevznikne nárok na Dárek.

  4. Pořadatel je oprávněn kdykoli změnit Pravidla či technické nebo organizační zabezpečení Akce. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách www.gogen.cz/darek-k-tv

 1. TRVÁNÍ AKCE

  1. Akce trvá ode dne 1.6.2019:

    1. do dne 31.8.2019

    2. do vyprodání zásob Akční TV a/nebo do vyčerpání zásob Dárku

    3. do ukončení Akce Pořadatelem

  1. Pokud byly splněny všechny podmínky dle těchto Pravidel, lze o získání Dárku zažádat prostřednictvím Registrace nejpozději dne 15.9.2019.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Registrací v Akci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito Pravidly, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje Pořadateli výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů týkajících se jeho osoby, tj. jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město), emailová adresa a telefonní číslo. ,

  2. Osobní údaje:

    1. jsou zpracovány pouze za účelem Akce, zejména za účelem doručení Dárku Účastníkovi

    2. nebudou zpracovány za žádným jiným účelem než za účelem Akce

    3. nebudou předávány žádné třetí osobě, vyjma osobě pověřené doručením Dárku, osobě poskytující Pořadateli služby datového úložiště

    4. nebudou předávány do země mimo Evropský hospodářský prostor

    5. budou zlikvidovány nejpozději do 31.12.2019.

  1. Účastník jakožto subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů.

  2. Účastník jakožto subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

  3. Účastník se v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může obrátit na Pořadatele na adrese uvedené v článku 1. Pravidel nebo na kontaktních údajích na internetových stránkách www.gogen.cz

  4. Účastník se v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@eta.cz.

  5. Má-li Účastník za to, že Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů nezákonně, může se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s Pravidly a zavazuje se jednat v souladu s nimi.

  2. Účastník účastí v Akci akceptuje, že Pořadatel nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu Dárku a nelze za něj požadovat finanční náhradu, nelze ho vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Dárek není možné směnit za hotovost ani požadovat vydaní jiné výhry, než je Pořadatelem stanoveno. Tato Pravidla byla níže uvedeného dne zveřejněna na internetových stránkách www.gogen/darek-k-tv a v listinné podobě jsou uložena na adrese sídla Pořadatele.

*****

V Praze dne 23.5.2019