GoGEN.cz
GoGEN.cz

Vyhledávání na webu
Přejít na: Obsah | Hlavní menu | Novinky | Aktuality | Patička

Obchodní podmínky

GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců

Službu GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců poskytuje:

V ČESKÉ REPUBLICE:

ETA a. s. Se sídlem: Praha 4 – Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 147 00 IČ: 275 44 001, DIČ: CZ27544001 Sp. zn.: B 17862 vedená u MS v Praze (dále jen ETA)

 

VE SLOVENSKÉ REPUBLICE:

ETA – Slovakia, spol. s r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04 IČO: 31 350 798, DIČ: SK2020299259 Zaps. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 5095/B

 

Služba GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců se poskytuje na LED televizory. Platnost služby GoGEN ZÁRUKA 40 je vždy u daného výrobku vyznačena.

Záruka GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců se poskytuje nad rámec zákonné záruky, v období od 25. do 40. měsíce od zakoupení zboží u prodejce. GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců končí bez dalšího uplynutím lhůty, tedy posledním dnem 40. měsíce následujícího po uzavření kupní smlouvy.

Podmínky uplatnění GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se Obchodními podmínkami GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců, které jsou k dispozici na www.gogen.cz.

Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o právech z vadného plnění. Pro účely GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců se výslovně neuplatní analogie § 1924, 2169, 1832, 2171 a 1922 odst. 2.

GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců se neuplatní, jeli kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Může být využita pouze pro zakoupení výrobku spotřebitelem (dle definice § 419 Občanského zákoníku), nikoli u osob, které nakupují výrobky pro podnikatelské účely nebo jako osoby podnikající.

Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací této služby zákazníkem na webových stránkách www.gogen.cz, v sekci ZÁRUKA 40 MĚSÍCŮ.

Aktivaci služby GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců provede zákazník na webových stránkách www.gogen.cz tím, že pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do Certifikátu GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců, který si zákazník vytiskne. Předložení Certifikátu spolu s prodejním dokladem jsou podmínkou při uplatnění a řešení reklamace GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců.

Aktivace služby musí být na webových stránkách www.gogen.cz provedena nejpozději v termínu do 60 dnů od zakoupení zboží. Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců platí pouze ve vybraných prodejnách, obchodních řetězcích a internetových obchodech. Informujte se u svého prodejce!

 

 

UPLATNĚNÍ GOGEN ZÁRUKY 40 MĚSÍCŮ – ŘEŠENÍ REKLAMACE

Uplatnění GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců je možno v prodejně, kde zákazník výrobek kupoval nebo v autorizovaném servisu.

 

PŘI REKLAMACI JE NUTNO DOLOŽIT:

Tištěnou verzi certifikátu, který zákazník získal při registraci GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců

Řádný prodejní doklad k výrobku

Lhůta pro vyřízení reklamace  GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný. Lhůta pro vyřízení reklamace se tedy ujednává odlišně od § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který se pro účely poskytnutí služby GOGEN ZÁRUKA 40 MÉSíCŮ nepoužije

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.

Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si ETA v průběhu GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti zboží tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných nebo lepších technických parametrů, které nabídne prodejna z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců zaniká bez jakýchkoli dalších nároků zákazníka. V případě, že zákazník bude uplatňovat svá práva ze služby GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců v době, kdy dojde ke zrušení či zániku služby GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců (tím se myslí, že tato služba již nebude nadále poskytována) a zákazníkovi v rámci jeho práv ze služby GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců vznikne nárok na výměnu věci, bude zákazníkovi nový výrobek poskytnut, nicméně bez služby GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců.

ETA si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravu reklamovaného výrobku.

 

ETA NEODPOVÍDÁ A GOGEN ZÁRUKA 40 MĚSÍCŮ JE NEPLATNÁ NA ZÁVADY VÝROBKU ZPŮSOBENÉ ZEJMÉNA:

  • Nevhodnými provozními podmínkami
  • Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
  • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
  • Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
  • Mechanickým poškozením
  • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
  • Neodborným uvedením do provozu
  • Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
  • Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle Občanského zákoníku

 

DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

Aktivací služby GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami služby GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců

GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců neplatí pro výrobky na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců se nevztahuje na spotřební materiál a ztrátu dat.

Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek GoGEN ZÁRUKY 40 měsíců, si společnost ETA vyhrazuje právo považovat GoGEN ZÁRUKU 40 měsíců za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovémto případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. ETA si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek GoGEN ZÁRUKA 40 měsíců.

 

 

 

* Záruka GoGEN 40 měsíců platí pouze ve vybraných prodejnách, obchodních řetězcích a internetových obchodech. Informujte se u svého prodejce!

 


Podmenu